Przegląd Hodowlany 0

PH 5/2019 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2019

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 J. Walczak Precyzyjny chów zwierząt a środowisko naturalne (Pełny tekst)
6 M. Brzozowski Dobrostan w hodowli zwierząt futerkowych (Pełny tekst)
10 A. Wójcik, T. Mituniewicz, J. Piotrowska Higieniczne i produkcyjne wskaźniki dobrostanu drobiu (Pełny tekst)
14 R. Kujawiak Przyjazna dla ludzi, zwierząt i środowiska produkcja mleka w Sano Agrar Institut (Pełny tekst)
17   Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
18   Rozstrzygnięcie XXXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
19 S. Dzik Dobrostan zwierząt w ujęciu etycznym (cz. 2) (Pełny tekst)
22 K. Libera, A. Cieślak, M. Szumacher, D. Cieślak Dodatek nienasyconych kwasów tłuszczowych do dawki pokarmowej a wyniki rozrodu bydła (Pełny tekst)
26 E. Molik, K. Hell, M. Staroń, Z. Flis Znaczenie leptyny w zapoczątkowaniu i utrzymaniu laktacji u owiec (Pełny tekst)
28 M. Kotyśko, K. Powierża Dogoterapia w percepcji społecznej ‒ jak postrzegamy rolę psów w niesieniu pomocy (Pełny tekst)
33 Z. Sobek, M. Michalak Z życia Poznańskiego Koła PTZ (Pełny tekst)

Contents PH 5/2019

PAGE AUTHOR TITLE
1 J. Walczak Precision livestock farming and the natural environment (Summary)
6 M. Brzozowski Animal welfare in breeding of fur animals
10 A. Wójcik, T. Mituniewicz, J. Piotrowska Hygiene and productivity indicators of poultry welfare
14 R. Kujawiak Milk production in Sano Agrar Institut – friendly for people, animals and the environment
17   Results of the 12th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of Animal Science
18   Results of the 36nd edition of the competition for the best master’s thesis in the field of Animal Science
19 S. Dzik Animal welfare in ethical terms (part 2)
22 K. Libera, A. Cieślak, M. Szumacher, D. Cieślak The addition of unsaturated fatty acids to feed rations and their effect on cattle reproduction
26 E. Molik, K. Hell, M. Staroń, Z. Flis The role of leptin in the start and maintenance of lactation in sheep
28 M. Kotyśko, K. Powierża Public perception of dog therapy – how we perceive the role of dogs in providing assistance (Summary)
33 Z. Sobek, M. Michalak The life of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production

Zobacz Również