PH 2 2022 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2022

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 A. Wójcik Zachowania reprodukcyjne – lęgowe i opieka nad potomstwem u drobiu (Pełny tekst)
5 I. Chwastowska-Siwiecka, M. Momot, P. Klimkowski Ocena jakości mleka surowego pozyskanego od krów żywionych paszą z dodatkiem glinki kaolinitowej (Pełny tekst)
11 P. Konopczyńska, M. Tarnowska, K. Libera Znaczenie sprzętu udojowego dla zdrowotności gruczołu mlekowego (Pełny tekst)
17 J. Batkowska, E.K. Jastrzębska Quo vadis zootechniko? – II Kongres Zootechniki Polskiej (Pełny opis)
22 P. Szatkowski, P. Rzenno, K. Suchorowiec, E. Molik Opracowanie kompozytów biodegradowalnych z węglem aktywnym dla zastosowań w rolnictwie jako nawozów o kontrolowanym uwalnianiu mikroelementów (Pełny tekst)
26 J. Więcek, M. Batorska 70-lecie Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie (Pełny tekst)
29 B. Kuczyńska XXIV Warszawskie Warsztaty Zootechniczne (Pełny tekst)
32 A. Jarczyk Pożegnanie prof. Barbary Grudniewskiej (Pełny tekst)

Contents PH 2/2022

PAGE AUTHOR TITLE
1 A. Wójcik Reproductive and incubation behaviour and care for offspring in poultry
5 I. Chwastowska-Siwiecka, M. Momot, P. Klimkowski Quality assessment of raw milk from cows fed diets with kaolinite clay (Summary)
11 P. Konopczyńska, M. Tarnowska, K. Libera The importance of milking equipment for udder health (Summary)
17 J. Batkowska, E.K. Jastrzębska Quo vadis, Animal Science? – Second Congress of Polish Animal Science
22 P. Szatkowski, P. Rzenno, K. Suchorowiec, E. Molik Development of biodegradable composites with biochar for applications in agriculture as fertilizers with controlled release of microelements
26 J. Więcek, M. Batorska 70th anniversary of the Faculty of Animal Breeding, Bioengineering and Conservation of the Warsaw University of Life Sciences
29 B. Kuczyńska 24th Warsaw Animal Production Workshop
32 A. Jarczyk In Memoriam Prof. Barbara Grudniewska