Prenumerata

W roku wydanych jest 6 numerów „Przeglądu Hodowlanego” (ISSN 0137-4214), wg schematu:

• nr 1. (styczeń-luty) – 15 stycznia
• nr 2. (marzec-kwiecień – 15 marca
• nr 3. (maj-czerwiec) – 15 maja
• nr 4. (lipiec-sierpień) – 15 lipca
• nr 5. (wrzesień-październik) – 15 września
• nr 6. (listopad-grudzień) – 15 listopada

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.

Cena pojedynczego numeru wynosi 10 zł (w tym 8% VAT)

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) zamawianej w Redakcji wynosi:
60 zł (w tym 8% VAT) – płatne po otrzymaniu faktury (zamówienia można składać listownie lub przez e-mail, podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT);
24 zł (w tym 8% VAT) dla członków Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – płatne łącznie ze składką członkowską za dany rok.

Zamówienia przyjmujemy pod adresem:

Polskie Towarzystwo Zootechniczne
ul. Kaliska 9 m. 4
02-316 Warszawa
e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl

konto: PEKAO SA IV O/Warszawa 51 1240 1053 1111 0000 0504 6944

 

Zamówienia na prenumeratę przyjmują także:

● RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 700 – 1700.

Koszt połączenia wg taryfy operatora.

● GARMOND PRESS: www.garmondpress.pl/garmond/prenumerata/

 

● Departament  Dystrybucji Prasy KOLPORTER: Zainteresowanych prenumeratą prosimy o kontakt z pracownikami w Centralnym Dziale Prenumeraty, obsługującymi poszczególne oddziały (Centralny Dział Prenumeraty Kolportera, ul. Bakaliowa 3,
05-080 Izabelin Mościska; tel. 22 355 04 71 do 75, faks 22 355 04 78;
e-mail: prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl