Przegląd Hodowlany

„Przegląd Hodowlany” – organ Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, wydawany jest od 1927 roku, obecnie jako dwumiesięcznik.

Dostępny jest wyłącznie w prenumeracie.

Adresowany jest głównie do osób zawodowo zajmujących się hodowlą oraz użytkowaniem zwierząt. Stanowi forum upowszechniania wyników badań nauk zootechnicznych oraz wymiany poglądów ludzi związanych z produkcją zwierzęcą. Zamieszczane artykuły prezentują najnowszą wiedzę z zakresu genetycznego doskonalenia zwierząt gospodarskich, ich żywienia, dobrostanu, zdrowia, profilaktyki i higieny zootechnicznej, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, a także prawnej ochrony zwierząt, bezpieczeństwa żywności, organizacji produkcji zwierzęcej. Są one opracowane na podstawie najnowszych wyników badań naukowych, co przyczynia się do szybszego upowszechniania wiedzy zootechnicznej i sprzyja innowacyjności w zakresie chowu i hodowli zwierząt. Godnym podkreślenia jest fakt zachowania obiektywności przedstawianych wyników, bez wpływu i reklam firm hodowlanych czy paszowych.

W „Przeglądzie Hodowlanym” publikują naukowcy z uczelni i instytutów związanych z rolnictwem, a także przedstawiciele związków hodowców zwierząt.

Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane. Część z nich zawiera streszczenie w języku angielskim.

Czasopismo jest indeksowane przez AGRO i Index Copernicus.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. za artykuł naukowy opublikowany w Przeglądzie Hodowlanym przyznaje się 5 punktów.