Dla Autorów

Wymagania dotyczące druku materiałów w
„Przeglądzie Hodowlanym”

 

Artykuły należy przesyłać do Redakcji drogą elektroniczną (e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl) lub na płytach CD (w programie WORD) z jednym egzemplarzem wydruku tekstu.

Oprócz nazwisk i pełnych imion autorów należy podać miejsce zatrudnienia (nazwa uczelni, katedry, zakładu) z dokładnym adresem oraz telefony kontaktowe i adresy e-mail autorów.

Materiał ilustracyjny (wykresy, rysunki), wyłącznie czarno-biały, należy dołączyć w postaci nadającej się do bezpośredniej reprodukcji.

Spis literatury powinien być wykonany alfabetycznie; należy podawać nazwiska wszystkich autorów oraz skróty imion, rok, pełne tytuły prac, pełne nazwy czasopism i innych wydawnictw, strony (od-do). Powołanie się w tekście pracy na cytowaną pozycję literatury następuje przez podanie w nawiasach kwadratowych numeru, pod jakim uwzględniono ją w wykazie. W tekście należy powoływać się wyłącznie na pozycje uwzględnione w wykazie literatury i odwrotnie – wykaz powinien zawierać wyłącznie pozycje, na które powołano się w tekście.

Do artykułu opartego na wynikach badań własnych należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe. Streszczenie powinno zawierać nie więcej niż 260 słów.

Artykuły naukowe są kierowane do recenzentów (anonimowo); lista recenzentów jest publikowana w ostatnim numerze każdego rocznika „Przeglądu Hodowlanego”. Publikowane są wyłącznie artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgadnianych z autorem.

Do pracy powinno być dołączone oświadczenie autora, że nie została ona skierowana do innego czasopisma ani nie była drukowana gdzie indziej. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Jednostki naukowe kierujące artykuły swoich pracowników/współpracowników do druku ponoszą częściowe koszty wydania tych artykułów. Opłata wynosi 200 zł za artykuł (+ VAT), płatne na podstawie faktury wystawianej po wydrukowaniu pracy, wysyłanej z egzemplarzem autorskim czasopisma.

Czasopismo jest indeksowane przez AGRO i Index Copernicus.

Zapora Ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” Redakcja Przeglądu Hodowlanego wprowadziła  następujące procedury:

1. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

2. Redakcja zobowiązuje autorów do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji i źródła finansowania publikacji (oświadczenie autora).

Karta oceny PH
Oświadczenie autora PH