Przegląd Hodowlany 0

PH 2/2018 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2018

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 List otwarty pracowników naukowych prowadzących badania na zwierzętach
gospodarskich, głównie zwierzętach futerkowych (Pełny tekst)
2 M. Borsuk, W. Milewska Aktualny stan, wartość użytkowa i cechy nasienia knurów
inseminacyjnych w Polsce (Pełny tekst)
6 R. Augustyn, A. Fus, B. Długosz, M. Pieszka, J. Łuszczyński, Z. Podstawski, M.
Stefaniuk-Szmukier, W. Petrych
Wpływ treningu rajdowego na wybrane parametry krwi
koni czystej krwi arabskiej (Pełny tekst)
11 R. Niżnikowski, A. Radzik-Rant, W. Rant, M. Świątek, Ż. Szymańska, M. Ślęzak, T.
Niemiec, E. Orłowski, M. Bednarczyk
Wykorzystanie ubocznych produktów przemysłu
rolno-spożywczego w żywieniu jagniąt rzeźnych (Pełny tekst)
15 A. Fałowska, W. Migdał Charakterystyka owiec kameruńskich i innych ras szerstnych (Pełny tekst)
16 E. Molik, M. Błasiak, K. Nahajło Walory prozdrowotne mleka owczego i czynniki
wpływające na zawartość w nim aktywnych związków (Pełny tekst)
19  B. Biesiada-Drzazga, U. Brodzik, E. Wencek Użytkowanie kaczek rzeźnych w Polsce.
Cz. I. Cechy produkcyjne i czynniki je kształtujące (Pełny tekst)
22 S. Dzik Dobrostan kur niosek a występowanie anomalii behawioralnych (Pełny tekst)
25 E. Jastrzębska, E. Wadas, M. Lipka Masaż zabiegiem poprawiającym dobrostan
zwierząt (Pełny tekst)
29 J. Gąbka Podkarmianie stymulacyjne rodzin pszczelich (Pełny tekst)
31 S. Pałka, Z. Siudak, M. Kmiecik, K. Kozioł, Ł. Migdał, J. Bieniek Królik belgijski olbrzym – charakterystyka rasy (Pełny tekst)

Contents PH 2/2018

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 An open letter from scientists conducting research on livestock animals, mainly fur-
bearing animals
2 M. Borsuk, W. Milewska Current status, use value and semen characteristics of boars
used for artificial insemination in Poland (Summary)
6 R. Augustyn, A. Fus, B. Długosz, M. Pieszka, J. Łuszczyński, Z. Podstawski, M.
Stefaniuk-Szmukier, W. Petrych
The impact of endurance training on selected blood
parameters of Arabian purebred horses (Summary)
11 R. Niżnikowski, A. Radzik-Rant, W. Rant, M. Świątek, Ż. Szymańska, M. Ślęzak, T.
Niemiec, E. Orłowski, M. Bednarczyk
The use of by-products of the agri-food industry in
the feeding of slaughter lambs  (Summary)
15 A. Fałowska, W. Migdał Characteristics of Cameroon sheep and other hair breeds
16 E. Molik, M. Błasiak, K. Nahajło Health-promoting properties of sheep milk and
factors affecting its content of active compounds
19  B. Biesiada-Drzazga, U. Brodzik, E. Wencek The use of meat ducks in Poland. Part I.
Performance features and factors influencing them
22 S. Dzik The welfare of laying hens and the incidence of behavioural anomalies
25 E. Jastrzębska, E. Wadas, M. Lipka Massage as a means of improving animal welfare
29 J. Gąbka Stimulatory feeding of honeybee colonies
31 S. Pałka, Z. Siudak, M. Kmiecik, K. Kozioł, Ł. Migdał, J. Bieniek Flemish Giant
rabbit – breed description

Zobacz Również