Przegląd Hodowlany 0

PH 5/2017 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2017

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 T. Strabel Doskonalenie bydła mlecznego z wykorzystaniem nowych technologii (Pełny tekst)
3 E. Herbut, J. Walczak Dobrostan zwierząt w nowoczesnej produkcji (Pełny tekst)
7 M. Pankowski Wykorzystanie nowoczesnych technologii w produkcji mleka na przykładzie doświadczeń PR-H „GAŁO-POL” (Pełny tekst)
10 Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
10 Rozstrzygnięcie XXXIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
12 Z. Podstawski, M. Tischner, M. Ubysz, M. Stefaniuk-Szmukier, B. Długosz, M. Pieszka, R. Augustyn, J. Łuszczyński, W. Petrych Dobrostan koni pracujących na trasie do Morskiego Oka (Pełny tekst)
16 E. Jastrzębska, E. Wadas, J. Zastosowanie kinesiotapingu w rehabilitacji koni (Pełny tekst)
20 H. Bernacka, D. Daszkiewicz, E. Peter, M. Mistrzak Analiza użytkowości kóz na podstawie wybranych gospodarstw (Pełny tekst)
24 M. Kmiecik, J. Bieniek, S. Pałka, K. Kozioł, D. Maj, Ł. Migdał Wpływ pory roku oraz sposobu żywienia na cechy przyżyciowe, poubojowe i jakości mięsa królików popielniańskich białych (Pełny tekst)
27 M. Schulz, J. Tyszczuk, P. Skowronek, A. Łoś, A. Strachecka Wpływ nosemozy na społeczny i indywidualny behawior pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) (Pełny tekst)
30 Nowe książki (Pełny tekst)
31 R. Iwański Premia za jałówki hodowlane (Pełny tekst)
32 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne (Pełny tekst)

Contents PH 5/2017

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 T. Strabel Improvement of dairy cattle using new technologies
3 E. Herbut, J. Walczak Animal welfare in modern production
7 M. Pankowski The use of modern milk production technologies based on the example of the GAŁOPOL agriculture and breeding company
10 Results of the 10th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of Animal Science
10 Results of the 34nd edition of the competition for the best Master’s thesis in the field of Animal Science
12 Z. Podstawski, M. Tischner, M. Ubysz, M. Stefaniuk-Szmukier, B. Długosz, M. Pieszka, R. Augustyn, J. Łuszczyński, W. Petrych The welfare of horses working on the route to Morskie Oko
16 E. Jastrzębska, E. Wadas, J. The use of Kinesio Taping in rehabilitation of horses
20 H. Bernacka, D. Daszkiewicz, E. Peter, M. Mistrzak Analysis of goat performance based on selected farms (Summary)
24 M. Kmiecik, J. Bieniek, S. Pałka, K. Kozioł, D. Maj, Ł. Migdał Influence of season and diet on pre- and post-slaughter and meat quality traits of Popielno White rabbits (Summary)
27 M. Schulz, J. Tyszczuk, P. Skowronek, A. Łoś, A. Strachecka The effect of nosemosis on the social and individual behaviour of the honey bee (Apis mellifera L.)
30 New books
31 R. Iwański Premiums for breeding heifers
32 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja 13th Animal Production and Veterinary Forum

Zobacz Również