Przegląd Hodowlany 0

PH 5/2016 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2016

STR
AUTOR
TYTUŁ
1 J.O. Horbańczuk Innowacyjne kierunki badań w obszarze nauk o zwierzętach (Pełny tekst)
3 E. Sawosz Chwalibóg, M. Grodzik, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Kutwin, S. Jaworski, N. Kurantowicz, B. Strojny Dylematy nanobiotechnologii (Pełny tekst)
6 E. Martyniuk Protokół z Nagoi: dostęp i dzielenie się korzyściami z wykorzystania zasobów genetycznych (Pełny tekst)
10 E. Martyniuk Nowe uregulowania prawne dotyczące dostępu do zasobów genetycznych zwierząt i ich potencjalny wpływ na prace hodowlane i badania naukowe (Pełny tekst)
14 H. Malec, A. Janowski, I. Pijarska-Bińkowska 20 lat drobiarstwa w Dębówce (Pełny tekst)
17 Rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
18 Rozstrzygnięcie XXXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
20 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analiza międzynarodowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów (IV-2016) (Pełny tekst)
23 S. Winnicki, J.L. Jugowar, R. Kujawiak, Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja, A. Nienartowicz-Zdrojewska Separat gnojowicy bydlęcej jako alternatywa ściółki dla krów mlecznych (Pełny tekst)
27 M. Flis, D. Gugała Wskaźniki wydajności poubojowej samców saren (Capreolus capreolus L.) na Wyżynie Lubelskiej (Pełny tekst)
30 M. Sońta, A. Rekiel Produkcja i wykorzystanie bobowatych na cele paszowe Cz. I. Produkcja bobowatych w Polsce i na świecie (Pełny tekst)
33 M. Łuczyńska, E. Wadas Preparaty aromatyczne i olejki eteryczne w żywieniu i leczeniu koni (Pełny tekst)
36 Z. Litwińczuk Konferencja naukowa „Problemy hodowli i chowu bydła mięsnego” połączona z jubileuszem 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy zawodowej profesora Henryka Jasiorowskiego (Pełny tekst)
37 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja Z działalności Poznańskiego Koła PTZ (Pełny tekst)
38 R. Niżnikowski Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2013-2016 (Pełny tekst)

Contents PH 5/2016

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 J.O. Horbańczuk Innovative directions of research in animal sciences
3 E. Sawosz Chwalibóg, M. Grodzik, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Kutwin, S. Jaworski, N. Kurantowicz, B. Strojny Dilemmas of nanobiotechnology (Summary)
6 E. Martyniuk Nagoya Protocol: access to and sharing of benefits of the use of genetic resources
10 E. Martyniuk New legislation on access to animal genetic resources and their potential impact on breeding work and scientific research
14 H. Malec, A. Janowski, I. Pijarska-Bińkowska 20 years of poultry farming in Dębówka
17 Results of the 9th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of Animal Science
18 Results of the 33nd edition of the competition for the best Master’s thesis in the field of Animal Science
20 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analysis of international genomic evaluation of the breeding value of bulls (IV-2016)
23 S. Winnicki, J.L. Jugowar, R. Kujawiak, Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja, A. Nienartowicz-Zdrojewska Dried manure solids as alternative bedding for dairy cattle (Summary)
27 M. Flis, D. Gugała Carcass indicators of male roe deer (Capreolus capreolus L.) in the Lublin Upland (Summary)
30 M. Sońta, A. Rekiel Production and use of legumes for fodder. Part I. Production of legumes in Poland and worldwide
33 M. Łuczyńska, E. Wadas Aromatic preparations and essential oils in nutrition and treatment of horses
36 Z. Litwińczuk Scientific conference ‘Problems in breeding and rearing of beef cattle’ combined with the 90th anniversary celebration of the career of Henryk Jasiorowski
37 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja From the activity of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production
38 R. Niżnikowski Report on activities of the Polish Society of Animal Production during the 2013-2016 tenure

Zobacz Również