Przegląd Hodowlany 0

PH 2/2016 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2016

STR.
AUTOR
TYTUŁ
1. J. Barłowska, M. Florek, Z. Litwińczuk Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Część I. Mleko (Pełny tekst)
4. T. Krychowski, A. Nowosielska Analiza użytkowania nasienia buhajów w pierwszym półroczu 2015 roku (Pełny tekst)
9. R. Klebaniuk, E.R. Grela, M. Bąkowski, M. Zając, M. Olcha Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia bydła (Pełny tekst)
14. P. Guliński, E. Salamończyk Bydło Hecka (Pełny tekst)
16. H. Bernacka, M. Umerska-Błażkiewicz, E. Peter Rola owiec i kóz w kształtowaniu krajobrazu rolniczego (Pełny tekst)
20. S. Milewski, K. Ząbek, Z. Antoszkiewicz, Z. Tański, J. Błażejak Walory prozdrowotne serów z mleka owczego i koziego wytworzonych w gospodarstwach Warmii i Mazur (Pełny tekst)
23. J. Błażejak, S. Milewski Biologiczna rola selenu w organizmie przeżuwaczy oraz choroby spowodowane jego niedoborem (Pełny tekst)
25. S. Pałka, D. Maj, J. Bieniek Odziedziczalność cech przyżyciowych, poubojowych i jakości mięsa królików (Pełny tekst)
28. M. Flis Problem szkód łowieckich w aspekcie własności gruntu i prawa do polowania oraz uwarunkowań środowiskowych (Pełny tekst)
30. P. Florczuk, J. Jarmuł-Pietraszczyk Wścieklizna ludzi i zwierząt – metody zapobiegania oraz wykorzystywane szczepionki (Pełny tekst)

Contents 2/2016

PAGE
AUTHOR
TITLE
1. J. Barłowska, M. Florek, Z. Litwińczuk Milk and meat of ruminants as a source of biologically active substances. Part I. Milk
4. T. Krychowski, A. Nowosielska Analysis of the use of bull semen in the first half of 2015
9. R. Klebaniuk, E.R. Grela, M. Bąkowski, M. Zając, M. Olcha Behavioural consequences of improper diet in cattle
14. P. Guliński, E. Salamończyk Heck cattle
16. H. Bernacka, M. Umerska-Błażkiewicz, E. Peter The role of sheep and goats in shaping the agricultural landscape
20. S. Milewski, K. Ząbek, Z. Antoszkiewicz, Z. Tański, J. Błażejak Health-promoting value of sheep and goat cheeses produced on farms in Warmia-Masuria
23. J. Błażejak, S. Milewski The biological role of selenium in ruminants and diseases caused by its deficiency
25. S. Pałka, D. Maj, J. Bieniek Heritability of performance, post-slaughter, and meat quality characteristics in rabbits
28. M. Flis The problem of game damage in terms of land ownership, hunting rights and environmental determinants
30. P. Florczuk, J. Jarmuł-Pietraszczyk Rabies in humans and animals – prevention methods and vaccines

Zobacz Również