Przegląd Hodowlany 0

PH 4/2020 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2020

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 K. Wiśniewski, B. Kuczyńska, K. Puppel, P. Kostusiak, M. Balcerak, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, M. Gołębiewski, D. Radzikowski, T. Przysucha Polska czerwona ‒ rodzima rasa bydła o mięsno-mlecznym typie użytkowania (Pełny tekst)
8 K. Stąporek Analiza wybranych parametrów użytkowości rozpłodowej w wielkostadnej produkcji bydła limousine w Agro Bieganów (Pełny tekst)
14 M. Babicz, K. Kropiwiec-Domańska, M. Hałabis, A. Litwińczuk, P. Skałecki, P. Domaradzki Wykorzystanie świń rodzimej rasy puławskiej jako źródła wysokiej jakości surowca do wytwarzania produktów regionalnych (Pełny tekst)
17 M. Brzozowski Zapotrzebowanie na wodę norek fermowych (Pełny tekst)
20 B. Kowalska, T. Mituniewicz Obecność Enterobacteriaceae w paszach dla
zwierząt gospodarskich na terenie objętym monitoringiem ZHW w Olsztynie w latach
2018-2019 (Pełny tekst)
23 P. Janiszewski, J. Czajkowska, M. Bogdaszewski Zasady bezpieczeństwa pracy na fermie jeleniowatych (Pełny tekst)
29 A. Kosson, P. Kosson, M. Kuczeriszka Procedury awaryjne w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt laboratoryjnych (Pełny tekst)

Contents PH 4/2020

PAGE AUTHOR TITLE
1 K. Wiśniewski, B. Kuczyńska, K. Puppel, P. Kostusiak, M. Balcerak, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, M. Gołębiewski, D. Radzikowski, T. Przysucha Polish Red – a native meat and dairy cattle breed
8 K. Stąporek Analysis of selected reproductive performance parameters in large-scale production of Limousin cattle at Agro Bieganów (Summary)
14 M. Babicz, K. Kropiwiec-Domańska, M. Hałabis, A. Litwińczuk, P. Skałecki, P. Domaradzki The use of pigs of the Puławska breed as a source of high quality raw material for regional products (Summary)
17 M. Brzozowski Water requirements of farmed mink (Summary)
20 B. Kowalska, T. Mituniewicz The presence of Enterobacteriaceae in animal feed in the area monitored by the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2018-2019 (Summary)
23 P. Janiszewski, J. Czajkowska, M. Bogdaszewski Principles of work safety on a deer farm (Summary)
29 A. Kosson, P. Kosson, M. Kuczeriszka Emergency procedures for ensuring the welfare of laboratory animals

 

REKLAMA/ADVERTISEMENT

Zobacz Również