Przegląd Hodowlany 0

PH 6/2020 (listopad-grudzień)

Spis treści PH 6/2020

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 R. Niżnikowski, J. Niemczyk, Ż. Szymańska Analiza uwarunkowań i efektów procesu odtwarzania kozy rasy kazimierzowskiej (Pełny tekst)
5 K. Greczka, D. Lechniak-Cieślak, S. Mucha, Z. Greczka Koza saaneńska – charakterystyka rasy i wykorzystanie w produkcji mleka (Pełny tekst)
8 K. Szulich, A. Radzik-Rant, W. Rant Zmiany w strukturze zespołu włosowego u owiec rasy wrzosówka objętej Programem Ochrony Zasobów Genetycznych (Pełny tekst)
12 M. Jurczak, M. Łuczyńska, A. Bajko Częstotliwość występowania zmniejszonej ruchomości kręgów szyjnych u koni użytkowanych sportowo (Pełny tekst)
16 M. Zawacka-Chaberek, A. Wójcik Kapłon – popularny w kuchni staropolskiej, czy powróci na nasze stoły? (Pełny tekst)
18 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2020 (t. LXXXVIII) (Pełny tekst)
19 R. Wachowiak, Z. Mikołajczak, N. Homska, J. Kowalska Wybrane antropozoonozy związane z utrzymywaniem zwierząt egzotycznych (Pełny tekst)
25 D. Chmielowska, W. Warcholik Tropienie użytkowe jako forma rekreacji ruchowej w Polsce (Pełny tekst)
30 T. Szulc Wspomnienie o Profesorze Jerzym Juszczaku (Pełny tekst)
31 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2020 (t. LXXXVIII) (Pełny tekst)
33 Zespół Edukacji, Informacji i Promocji WFOŚiGW w Lublinie Wypas owiec ratunkiem dla przyrody (Pełny tekst)

Contents PH 6/2020

PAGE AUTHOR TITLE
1 R. Niżnikowski, J. Niemczyk, Ż. Szymańska Analysis of the determinants and effects of restoration of the Kazimierzowska goat breed
5 K. Greczka, D. Lechniak-Cieślak, S. Mucha, Z. Greczka The Saanen goat – characteristics of the breed and its use for milk production
8 K. Szulich, A. Radzik-Rant, W. Rant Changes in the staple structure of the Polish Heath sheep breed covered by the Genetic Resources Protection Programme (Summary)
12 M. Jurczak, M. Łuczyńska, A. Bajko The frequency of limited mobility of the cervical vertebrae in sport horses (Summary)
16 M. Zawacka-Chaberek, A. Wójcik Will the capon, popular in Old Polish cuisine, return to our tables?
18 List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2020 (vol. LXXXVIII)
19 R. Wachowiak, Z. Mikołajczak, N. Homska, J. Kowalska Selected anthropozoonoses associated with keeping exotic animals
25 D. Chmielowska, W. Warcholik Mantrailing as a form of physical recreation in Poland (Summary)
30 T. Szulc Remembering Profesor Jerzy Juszczak
31 Table of contents of Animal Production Review, 2020 (vol. LXXXVIII)
33 Education, Information and Promotion
Team of the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water
Management in Lublin
Sheep grazing as salvation for nature

Zobacz Również