Przegląd Hodowlany 0

PH 5/2018 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2018

 

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 J. Krupiński, G. Polak Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rolnictwa (Pełny tekst)
8 T. Kaleta Problemy cywilizacyjne zwierząt (Pełny tekst)
12 J. Barłowska Trendy w produkcji żywności (Pełny tekst)
17 J. Janiszewski Ekologia wyzwaniem polskiej wsi nowego tysiąclecia (Pełny tekst)
19 T. M. Gruszecki, A. Junkuszew Małe przeżuwacze w środowisku przyrodniczym i w kulturze (Pełny tekst)
20 Z. Jaworski, E. Jastrzębska, A. Górecka-Bruzda Wypas koników polskich na terenach cennych przyrodniczo – kształtowanie krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności (Pełny tekst
24 Rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
25 Rozstrzygnięcie XXXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
26 K. Link, M. Gołębiewski Precision Dairy Farming – czy zastąpi tradycyjne metody w zarządzaniu stadem? Cz. 1. Wykrywanie ochwatu i ocena przeżuwania (Pełny tekst)
30 M. Babicz, Z. Bajda, A. Hammermeister Świnie rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej jako element Listy Produktów Tradycyjnych (Pełny tekst)
33 S. Kmiecik „Osobowość Roku Świata Nauki 2018” – profesor Roman Niżnikowski (laudacja) (Pełny tekst)
35 T. Niemiec I Kongres Zootechniki Polskiej „Quo vadis zootechniko?” (Pełny tekst)

 

Contents PH 5/2018

 

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 J. Krupiński, G. Polak Conservation of livestock biodiversity in conditions of sustainable agriculture
8 T. Kaleta Animals’ problems with human civilization
12 J. Barłowska Trends in food production
17 J. Janiszewski Ecology as a challenge for rural Poland in the new millennium
19 T. M. Gruszecki, A. Junkuszew Small ruminants in the natural environment and in culture
20 Z. Jaworski, E. Jastrzębska, A. Górecka-Bruzda Grazing of Polish Konik horses in areas of natural value – shaping the landscape and preserving biodiversity
24 Results of the 11th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of Animal Science
25 Results of the 35nd edition of the competition for the best master’s thesis in the field of Animal Science
26 K. Link, M. Gołębiewski Precision Dairy Farming will it replace traditional methods of herd management? Part 1. Detection of laminitis and assessment of rumination
30 M. Babicz, Z. Bajda, A. Hammermeister Pigs of the breeds Polish Large White and Polish Landrace as an element of the List of Traditional Products
33 S. Kmiecik ‘Person of the Year in Science 2018’ – professor Roman Niżnikowski (a tribute)
35 T. Niemiec First Congress of Polish Animal Science ‘Quo vadis, Animal Science?’

Zobacz Również