Przegląd Hodowlany 0

PH 3/2017 (maj-czerwiec)

Spis treści PH 3/2017

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 S. Milewski Efektywność rozrodu owiec i masa ciała jagniąt ras utrzymywanych w Polsce (Pełny tekst)
5 E. Molik, K. Nahajło, M. Ruciński, A. Żurek Rola owiec w ochronie krajobrazu na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego (Pełny tekst)
8 J. Łuszczyński, J. Kondracka, M. Pieszka, B. Długosz, M. Stefaniuk-Szmukier, B. Jaklińska Ocena budynków i infrastruktury w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów pod względem dobrostanu utrzymywanych w nich koni (Pełny tekst)
14 K. Strzelec, M. Gardeła, M. Zastrzeżyńska, A. Rakowska Stężenie kortyzolu w ślinie koni i jeźdźców startujących w dyscyplinie skoków przez przeszkody (Pełny tekst)
16 M. Flis Zaburzenia rozwojowe zębów przedtrzonowych jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) (Pełny tekst)
18 Nowe książki (Pełny tekst)
19 B. Szostak, H. Klikocka, A. Głowacka Produkcja krajowych surowców wysokobiałkowych na cele paszowe – stan i perspektywy (Pełny tekst)
22 D. Kowalska, A. Gugołek, J. Strychalski Niektóre pasze rzepakowe stosowane w żywieniu królików (Pełny tekst)
27 G. Michalska, L. Pauta, J. Nowachowicz, T. Bucek, P.D. Wasilewski Produkty tradycyjne województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem wyrobów zwierzęcych (Pełny tekst)
30 M. Brzozowski Próba praktycznego odniesienia się do ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Pełny tekst)

Contents PH 3/2017

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 S. Milewski Reproductive efficiency and lamb body weight in sheep breeds raised in Poland (Summary)
5 E. Molik, K. Nahajło, M. Ruciński, A. Żurek The role of sheep in conservation of the landscape of Gorce National Park (Summary)
8 J. Łuszczyński, J. Kondracka, M. Pieszka, B. Długosz, M. Stefaniuk-Szmukier, B. Jaklińska Evaluation of buildings and infrastructure at the Hucul Stud in Gładyszów in terms of horse welfare (Summary)
14 K. Strzelec, M. Gardeła, M. Zastrzeżyńska, A. Rakowska Cortisol concentration in the saliva of horses and riders taking part in the discipline of show jumping (Summary)
16 M. Flis Developmental disorders of premolars in red deer (Cervus elaphus L.) (Summary)
18 New books
19 B. Szostak, H. Klikocka, A. Głowacka Production of domestic protein crops for feed purposes – status and prospects
22 D. Kowalska, A. Gugołek, J. Strychalski Some rapeseed feeds used in the diet of rabbits
27 G. Michalska, L. Pauta, J. Nowachowicz, T. Bucek, P.D. Wasilewski Traditional products of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, including animal products
30 M. Brzozowski An attempt at a practical approach to the animal protection act for scientific or educational purposes

Zobacz Również