Przegląd Hodowlany 0

PH 3/2016 (maj-czerwiec)

Spis PH 3/2016

STR
AUTOR
TYTUŁ
1 H. Jasiorowski Czy wolno nam godzić się na regresję roli krajowego zaplecza naukowego w rozwoju polskiego rolnictwa? (Pełny tekst)
4 M. Florek, J. Barłowska, Z. Litwińczuk Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Część II. Mięso (Pełny tekst)
7 D. Radzio Połowa mleka pod oceną (Pełny tekst)
12 M. Bryła, M. Trzcińska Ocena in vivo zdolności zapładniających plemników knura uwarunkowana składem rozcieńczalnika (Pełny tekst)
14 A. Rząsa, A. Zyzak, O. Urbaniak Patogeneza zakażeń Escherichia coli u prosiąt (Pełny tekst)
18 D. Lewczuk, A. Berezowski Problem osteochondrozy u koni – definicje i znaczenie hodowlane (Pełny tekst)
20 P. Cholewińska, P. Nowakowski, M. Iwaszkiewicz Analiza adaptacji owiec olkuskich do nowego środowiska na podstawie tła mineralnego (Pełny tekst)
23 S. Milewski, K. Ząbek, M. Fijałkowska, T. Daszkiewicz, C. Purwin Rezultaty badań dotyczących efektów tuczu oraz jakości mięsa jagniąt żywionych kiszonkami sporządzonymi z różnych surowców roślinnych (Pełny tekst)
27 A. Gugołek, A. Jastrzębska Zastosowanie suszonych wywarów gorzelnianych (DDGS) w żywieniu królików (Pełny tekst)
29 J. Strychalski, A. Gugołek, A. Jastrzębska Psy w sporcie i rekreacji (Pełny tekst)

Contents PH 3/2016

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 H. Jasiorowski Can we allow the regression of the role of the national research base in the development of Polish agriculture?
4 M. Florek, J. Barłowska, Z. Litwińczuk Milk and meat of ruminants as a source of biologically active substances. Part II. Meat
7 D. Radzio Half of milk subjected to evaluation
12 M. Bryła, M. Trzcińska Analysis of in vivo fertilizing capacity of boar sperm depending on diluent composition (Summary)
14 A. Rząsa, A. Zyzak, O. Urbaniak The pathogenesis of Escherichia coli infections in piglets
18 D. Lewczuk, A. Berezowski The problem of osteochondrosis – definitions and its meaning for breeding
20 P. Cholewińska, P. Nowakowski, M. Iwaszkiewicz Analysis of adaptation of Olkuska sheep to a new environment on the basis of the mineral composition of fodder (Summary)
23 S. Milewski, K. Ząbek, M. Fijałkowska, T. Daszkiewicz, C. Purwin Results of research on fattening performance and meat qua-lity of lambs fed silage prepared from various plant materials (Summary)
27 A. Gugołek, A. Jastrzębska The use of distillers dried grains with solubles (DDGS) in rabbit diets
29 J. Strychalski, A. Gugołek, A. Jastrzębska Dogs in sport and recreation

Zobacz Również