Przegląd Hodowlany 0

PH 2/2020 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2020

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 M. Samiec, M. Skrzyszowska, W. Witarski Ochrona cennych zasobów genetycznych oraz restytucja ginących ras i gatunków zwierząt gospodarskich – potencjalne kierunki zastosowania klonowania somatycznego ssaków w praktyce hodowlanej (Pełny tekst)
5 M. Bryła, M. Trzcińska Możliwości zastosowania komory HHP do kriokonserwacji nasienia knura (Pełny tekst)
8 P. Gogol, M. Cegła Kriokonserwacja nasienia tryków i kozłów – obecne technologie i możliwości praktycznego wykorzystania (Pełny tekst)
11 M. Soroko, P. Dobroń, W. Górniak, M. Dobrowolski Ocena stanu technicznego siodeł oraz poziomu ich dopasowania u koni rekreacyjnych (Pełny tekst)
17 M. Tischner, M. Tischner, A. Gospodarczyk, W. Janta, A. Męczyńska, N. Pokrzepa,
M. Maciejczyk
Ocena wysiłku koni zaprzęgowych pracujących na trasie do Morskiego Oka (Pełny tekst)
21 H. Frąckowiak, K. Urbaniak, W. Wołoszyński XIX Zimowe Zawody Furmanów w Istebnej (Pełny tekst)
24 B. Kuczyńska Wspomnienie o Profesor Barbarze Reklewskiej (1935-2019) (Pełny tekst)
25 Nowe książki (Pełny tekst)
26 K. Stadnicka, T. Szwaczkowski, D. Krencik Europejska Federacja Zootechniczna (EAAP) 2019 (Pełny tekst)

Contents PH 2/2020

PAGE AUTHOR TITLE
1 M. Samiec, M. Skrzyszowska, W. Witarski Conservation of valuable genetic resources and restitution of endangered livestock breeds and species – potential targets of somatic cell cloning of mammals in livestock breeding practice (Summary)
5 M. Bryła, M. Trzcińska Potential use of a high hydrostatic pressure chamber for cryopreservation of boar semen (Summary)
8 P. Gogol, M. Cegła Cryopreservation of ram and goat semen ‒ current technologies and
possibilities of practical use (Summary)
11 M. Soroko, P. Dobroń, W. Górniak, M. Dobrowolski Assessment of the technical condition of saddles and their fit for recreational horses (Summary)
17 M. Tischner, M. Tischner, A. Gospodarczyk, W. Janta, A. Męczyńska, N. Pokrzepa,
M. Maciejczyk
Assessment of exertion in draught horses on the route to Morskie Oko (Summary)
21 H. Frąckowiak, K. Urbaniak, W. Wołoszyński 19th Winter Carters Competition in Istebna
24 B. Kuczyńska Wspomnienie o Profesor Barbarze Reklewskiej (1935-2019)
25 New books
26 K. Stadnicka, T. Szwaczkowski, D. Krencik European Federation of Animal Science (EAAP) 2019

Zobacz Również