Przegląd Hodowlany 0

PH 4/2019 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2019

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 S. Dzik Dobrostan zwierząt w ujęciu etycznym (cz. 1) (Pełny tekst)
4 M. Soroko, M. Dobrowolski, K. Śpitalniak-Bajerska, O. Mieszczak Analiza ocen za zachowanie koni w treningu i wyników uzyskiwanych w dyscyplinie Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego (Pełny tekst)
9 A. Gawryszewska, A. Albera-Łojek Dane z IV i VIII tomu Księgi Stadnej jako źródło informacji o zmianach cech koni huculskich w latach 1979-2004 (Pełny tekst)
16 P. Janiszewski, A. Tomczak, A. Potrapeluk Behawior samców danieli fermowych w okresie wycierania poroża (Pełny tekst)
21 A. Nikiel, T. Mituniewicz Obecność antybiotyków i substancji przeciwbakteryjnych w paszach i wodzie przeznaczonej dla zwierząt na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2015-2018 (Pełny tekst)
26 T. Niemiec II Krajowe Forum Nauka – Praktyce. Bezpie-czeństwo pasz, zrównoważone wykorzystanie ubocznych produktów przemysłowych w żywieniu zwierząt – system zarządzania środowiskiem (Pełny tekst)
31 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja XV Forum Zootechniczno-Weterynaryjne w Poznaniu (Pełny tekst)

Contents PH 4/2019

PAGE AUTHOR TITLE
1 S. Dzik Animal welfare in ethical terms (part 1)
4 M. Soroko, M. Dobrowolski, K. Śpitalniak-Bajerska, O. Mieszczak Evaluation of the behaviour of horses during training and eventing competitions (Summary)
9 A. Gawryszewska, A. Albera-Łojek Data from the volumes IV and V of the Stud Book as a source of information on changes in the characteristics of Hucul ponies in 1979-2004
16 P. Janiszewski, A. Tomczak, A. Potrapeluk Behaviour of male farmed fallow deer during the antler rubbing period (Summary)
21 A. Nikiel, T. Mituniewicz Occurrence of antibiotics and antibacterial substances in feeds and water for animals in Warmia and Mazury in 2015-2018 (Summary)
26 T. Niemiec Second National Science for Practice Forum. Feed safety and sustainable use of industrial by-products in animal feeding – environmental management system
31 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja 15th Animal Husbandry and Veterinary Forum in Poznań

 

Zobacz Również