Przegląd Hodowlany 0

PH 2/2019 (marzec-kwiecień)

 

 

Spis treści PH 2/2019

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 S. Mroczkowski ASF i nielegalny ubój – gorące tematy (Pełny tekst)
3 E. Kawecka, M. Zalewska, M. Stachelek, M. Rzewuska, E. Bagnicka Możliwości identyfikacji nosicieli mutacji genetycznych w celu uwzględnienia w programach hodowlanych bydła mlecznego (Pełny tekst)
8 M.K. Koperska, T. Mituniewicz Analiza efektywności wdrożenia standardu GMP+ w firmie produkującej dodatki paszowe (Pełny tekst)
11 A. Rekiel, K. Grzesiuk, M. Sońta Dynia pastewna – uprawa, pozyskanie, badania, wykorzystanie paszowe (Pełny tekst)
15 J. Wojdalski, R. Niżnikowski Biogospodarka, pasze, biogaz ‒ wybrane zagadnienia w kontekście zrównoważonego rozwoju (Pełny tekst)
25 M. Flis, J. Piórkowski, A. Kołodziejski Perspektywy wykorzystania immunoterapii w zwalczaniu oraz zapobieganiu grzybic u zwierząt (Pełny tekst)
28 K. Nahajło Prozdrowotna aktywność wybranych składników mleka w aspekcie zmniejszania ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych (Pełny tekst)
33 J. Jankowski Wspomnienie Profesora Andrzeja Farugi (Pełny tekst)

Contents PH 2/2019

PAGE AUTHOR TITLE
1 S. Mroczkowski ASF and illegal slaughter – hot topics
3 E. Kawecka, M. Zalewska, M. Stachelek, M. Rzewuska, E. Bagnicka Possibilities of identifying carriers of genetic mutations for the purpose of inclusion in dairy cattle breeding programmes
8 M.K. Koperska, T. Mituniewicz Analysis of the effectiveness of implementing the GMP+ standard in a company producing feed additives (Summary)
11 A. Rekiel, K. Grzesiuk, M. Sońta Pumpkin for animal feed – cultivation, harvesting, testing, use for feed
15 J. Wojdalski, R. Niżnikowski Bioeconomy, fodder, biogas – selected issues in the context of sustainable development
25 M. Flis, J. Piórkowski, A. Kołodziejski Prospects for the use of immunotherapy in the eradication and prevention of fungal infections in animals
28 K. Nahajło Health-promoting activity of selected milk constituents in the context of reducing the risk of diseases of civilization
33 J. Jankowski Remembering Professor Andrzej Faruga

Zobacz Również