Przegląd Hodowlany 0

PH 6/2018 (listopad-grudzień)

Spis treści PH 6/2018

STRONA
AUTOR
TYTUŁ
1 K. Puppel, M. Łukasiewicz, T. Sakowski, B. Kuczyńska, G. Grodkowski, P. Solarczyk, A. Matuszewski Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej i świata (Pełny tekst)
5 M. Łukasiewicz, K. Puppel, B. Kuczyńska, A. Matuszewski, P. Solarczyk Ekologiczna produkcja drobiarska w Polsce na tle innych krajów europejskich (Pełny tekst)
9 M. Cieśla, J. Śliwiński Możliwości kształtowania parametrów jakościowych mięsa karpi utrzymywanych zgodnie z wymogami ekologicznej akwakultury w krajach Unii Europejskiej (Pełny tekst)
14 B. Kuczyńska, K. Puppel, B. Madras-Majewska, M. Łukasiewicz, A. Bochen Zastosowanie fitobiotyków w profilaktyce i leczeniu krów z subklinicznym stanem masitis w warunkach produkcji ekologicznej (Pełny tekst)
18 D. Kuźnicki, P. Szulc, M. Szumacher-Strabel, A. Cieślak Polifenole jako modulatory przemian w przewodzie pokarmowym zwierząt (Pełny tekst)
21 K. Link, M. Gołębiewski Precision Dairy Farming ‒ czy zastąpi tradycyjne metody w zarządzaniu stadem? Cz. 2. Analiza mleka, pomiary temperatury ciała, przewidywanie czasu porodu, wykrywanie rui (Pełny tekst)
24 K. Guzowska, A. Albera-Łojek Terapia manualna koni – studia przypadków (Pełny tekst)
32 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2018 (Pełny tekst)
32 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2018 (Pełny tekst)

Contents PH 6/2018

STRONA
AUTHOR
TITLE
1 K. Puppel, M. Łukasiewicz, T. Sakowski, B. Kuczyńska, G. Grodkowski, P. Solarczyk, A. Matuszewski Organic farming in Poland in relation to countries of the European Union and the world
5 M. Łukasiewicz, K. Puppel, B. Kuczyńska, A. Matuszewski, P. Solarczyk Organic poultry production in Poland in relation to other countries of the European Union
9 M. Cieśla, J. Śliwiński Possibilities influencing the meat quality parameters of carp raised in accordance with the requirements of organic aquaculture in the European Union (Summary)
14 B. Kuczyńska, K. Puppel, B. Madras-Majewska, M. Łukasiewicz, A. Bochen The use of phytobiotics in the prevention and treatment of sub-clinical mastitis in cows in organic production conditions (Summary)
18 D. Kuźnicki, P. Szulc, M. Szumacher-Strabel, A. Cieślak Polyphenols as modulators of changes in the digestive tract of animals
21 K. Link, M. Gołębiewski Precision Dairy Farming ‒ will it replace traditional methods of herd management? Part 2. Milk analysis, body temperature measurement, predicting the time of parturition, detection of oestrus
24 K. Guzowska, A. Albera-Łojek Equine manual therapy ‒ case studies (Summary)
32 List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2018List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2018
32 Table of contents of Animal Production Review, 2018

Zobacz Również