Przegląd Hodowlany 0

PH 6 2021 (listopad-grudzień)

Spis treści PH 6/2021

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 J. Cieślak 70-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Pełny tekst)
6 E. Cerit, T. Szwaczkowski Ochrona zasobów genetycznych bydła w Turcji (Pełny tekst)
8 Nowe książki (Pełny tekst)
9 P. Szatkowski, K. Suchorowiec, A. Tadla, Z. Flis, M. Szatkowska, E. Molik Możliwości zastosowania wełny owczej jako elementu kompozytu nawozowego (Pełny tekst)
12 J. Grześkowiak, M. Łochyńska Perspektywy i kierunki rozwoju hodowli jedwabnika morwowego (Bombyx mori L.) (Pełny tekst)
18 E. Salamończyk Kot jako terapeuta w gospodarstwie agroturystycznym i opiekuńczym (Pełny tekst)
22 J. Udała Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi (Pełny tekst)
26 Z. Litwińczuk  Zwierzęta w kulturze i religii (Pełny tekst)
31 UWM prowadzi badania w trosce o zdrową żywność – Artykuł promocyjny (Pełny tekst)
32 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2021 (t. LXXXIX)(Pełny tekst)
33 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2021 (tom LXXXIX (Pełny tekst)

Contents PH 6/2021

STRONA AUTOR TYTUŁ
1 J. Cieślak 70th anniversary of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences at the University of Life Sciences in Poznań
6 E. Cerit, T. Szwaczkowski Conservation of cattle genetic resources in Turkey
8 New books
9 P. Szatkowski, K. Suchorowiec, A. Tadla, Z. Flis, M. Szatkowska, E. Molik Potential applications of sheep wool as an element of a fertilizer composite
12 J. Grześkowiak, M. Łochyńska Prospects and directions of development of mulberry silkworm (Bombyx mori L.) breeding (summary)
18 E. Salamończyk The cat as therapist on agritourism and care farms
22 J. Udała A tribute on the occasion of conferring the title of doctor honoris causa of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin to Prof. Zygmunt Litwińczuk
26 Z. Litwińczuk  Animals in culture and religion
31 The University of Warmia and Mazury in Olsztyn carries out research for the sake of healthy food – Promotional article
32 List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2021 (vol. LXXXIX)
33 Table of contents of Animal Production Review, 2021 (vol. LXXXIX)

Zobacz Również