Przegląd Hodowlany 0

PH 5/2015 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2015

STR
AUTOR
TYTUŁ
1 W. Migdał Sterowanie jakością produktów pochodzenia zwierzęcego (Pelny tekst)
9 A. Parzonko, H. Runowski Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań (Pelny tekst)
13 Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (Pelny tekst)
14 Rozstrzygnięcie XXXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (Pelny tekst)
15 D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, M. Brzozowski Ochrona produktów rolnych (Pelny tekst)
18 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analiza międzynarodowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów (Pelny tekst)
20 H. Jasiorowski Głos w dyskusji. Nie o wołowinę tu chodzi, a o właściwe finansowanie badań naukowych (Pelny tekst)
22 J. Barłowska, Z. Litwińczuk Znaczenie bawołów w produkcji mleka i mięsa (Pelny tekst)
25 B. Szostak, A. Stasiak, M. Gonet Poubojowa ocena narządów rozrodczych loch – cenne źródło informacji o problemach rozrodczych na fermie świń (Pelny tekst)
27 Z. Jaworski, E. Jastrzębska, A. Górecka-Bruzda, K. Wolińska Długość życia i reprodukcji klaczy koników polskich z rezerwatu PAN w Popielnie (Pelny tekst)
30 H. Bernacka, N. Święcicka Warunki utrzymania królików w różnych systemach chowu (Pelny tekst)
32 W. Kapelański Odszedł Profesor Bronisław Rak (1933-2015) (Pelny tekst)

Contents PH 5/2015

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 W. Migdał Management of the quality of products of animal origin (Summary)
9 A. Parzonko, H. Runowski The development of livestock production in the light of current conditions (Summary)
13 Results of the 8th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of Animal Science
14 Results of the 32nd edition of the competition for the best Master’s thesis in the field of Animal Science
15 D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, M. Brzozowski Protection of agricultural products
18 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analysis of international genome evaluation of the breeding value of bulls
20 H. Jasiorowski A voice in the discussion. It’s not about beef, but about proper financing of scientific research
22 J. Barłowska, Z. Litwińczuk The role of buffalo in milk and meat production
25 B. Szostak, A. Stasiak, M. Gonet Post-slaughter evaluation of the reproductive organs of sows – a valuable source of information on reproductive problems on pig farms
27 Z. Jaworski, E. Jastrzębska, A. Górecka-Bruzda, K. Wolińska Length of life and reproduction in Polish Konik mares from the PAN reserve in Popielno (Summary)
30 H. Bernacka, N. Święcicka Rabbit housing conditions in different farming systems
32 W. Kapelański Professor Bronisław Rak has died (1933-2015)

Zobacz Również